İlgili Kişi Başvuru Formu

UNICEF | her çocuk için

İndirmek için tıklayınız.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel verisi işlenen gerçek kişiler (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusu olan Derneğimize (UNICEF Türkiye Milli Komitesi) yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Derneğimize yapılacak başvurular, işbu formun doldurulup imzası alındıktan sonra çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,

  • Noter vasıtasıyla,

  • Başvuru Sahibince güvenli elektronik imza, mobil imza veya kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak Dernek kayıtlı elektronik posta adresine [email protected] ,

  • Tarafınızca Derneğimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile kep veya [email protected] adresine gönderilmek suretiyle

 tarafımıza iletilebilecektir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs 2.Cadde 3.Sokak 06800 Bilkent Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs 2.Cadde 3.Sokak 06800 Bilkent Ankara

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza, Mobil İmza ile imzalanarak ve/veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Ad Soyad

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

 

Adres:

 

 

 

  1. LÜTFEN DERNEĞİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Çalışan, Bağışçı, Destekçi gibi)

☐ Çalışan

☐ Bağışçı

☐ Destekçi

☐ Diğer: ..........................................................

Derneğimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:.........................................................

Konu: ......................................................................................................................

 

  1. LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

......................................................................................................................

D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.

  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Derneğimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Derneğimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Derneğimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Derneğimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :