Genel Kişisel Verileri Koruma Politikası

UNICEF | her çocuk için

MUHATAP:

UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından Kişisel Verileri işlenen gerçek kişiler

HAZIRLAYAN:

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

ONAYLAYAN:

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.


 


 


 

İçindekiler

1. GİRİŞ

2. AMAÇ

3. KAPSAM

4. TANIMLAR

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

8. ŞİRKETİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

9. AÇIK RIZA ALINMASI

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

11. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

12. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

13. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMASI VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

14. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ

15. TÜRKİYE İÇİNDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİ AKTARIMI

16. YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİ AKTARIMI

17. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

18. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

19. DENETİM

20. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE GÜNCEL TUTULMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER


 


 


 

UNICEF Türkiye Milli Komitesi (“UNICEF TMK”, “Dernek”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir.

Derneğimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda UNICEF TMK tarafından benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır.


 

 • GİRİŞ


   

  Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve ikincil mevzuata uyum sağlanması için Dernek kapsamında faaliyetlerin yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülmesi, kişisel verileri işlenen kişilerin şeffaf ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.


   

  • 2- AMAÇ


    

   İşbu politika, Derneğimizin işlemekte olduğu kişisel verilere yönelik tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanır.


    

   • 3- KAPSAM

    Açık Rıza

    Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

    Alenileştirme

    Herkes tarafından bilinir kılma” anlamında olan alenileştirme kavramı, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde, kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli olan “kişisel verisi işlenen gerçek kişinin açık rızasının alınması gerekliliği”nin istisnalarından biri olarak sayılmıştır.

    Anonim hale getirme

    Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

    Aydınlatma Yükümlülüğü

    Veri sorumlusunun, kişisel verilerini işlediği kişilere, bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki gerekçelere dayanarak işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi vermesi yükümlülüğüdür.

    Dernek/Derneğimiz

    UNICEF Türkiye Milli Komitesi, UNICEF TMK

    İlgili Kullanıcı

    Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

    İmha

    Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.

    Kişisel Verilerin İşlenmesi

    Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

    KVK Kurulu/Kurul

    Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’dur.

    Kurum

    Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumudur.

    İlgili Kişi

    Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerdir.

    Kişisel Veri

    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

    Otomatik Olarak Veri İşleme

    Bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir.

    Özel Nitelikli Kişisel Veri

    Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

    Sicil

    Veri Sorumluları Sicili’dir.

    Veri İşleyen

    Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

    Veri Kayıt Sistemi

    Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

    Veri Sorumlusu

    Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

    Veri Kategorisi

    Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına at kişisel veri sınıfıdır.


     

    • 4- TANIMLAR

     Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

     Derneğimiz kişisel verileri ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır. İlgili kişinin beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici şekilde hareket eder. İlke uyarınca söz konusu veri işleme faaliyetinin şeffaf olmasını sağlar; bilgilendirme ve uyarı yükümlülüklerine uygun hareket eder.

      

     Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

     Derneğimiz kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır. Derneğimiz aktif özen yükümlülüğü uyarınca her zaman kişisel veri sahibinin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları açık tutar.

     Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

     Derneğimiz veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın meşru olmasını sağlar. Amacın meşru olması Derneğimiz in işlediği kişisel verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir. Derneğimiz belirttiği bu amaçlar dışında başka amaçlarla veri işleme yapmaz. Bu itibarla, kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı hukuki işlem ve metinlerde belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda hassasiyet gösterir.

     İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

     Derneğimiz işlenen kişisel verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasını sağlar ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınır. Derneğimiz mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplamaz veya işlemez. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik veri işlemek için, işlemeye ilk kez başlıyor gibi, Kanun’da düzenlenmiş olan kişisel verilerin işlenme şartlarını gerçekleştirir. Ayrıca işlenen veriyi sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Ölçülülük ilkesi kapsamında, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir denge kurar.

     İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

     Derneğimiz ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Derneğimiz tarafından bir kişisel verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin prosedürler Derneğimiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.


      

     • 5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER


       

      Kişisel veriler Dernek tarafından ancak aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında işlenebilir.

      Kişisel verileri işleme faaliyetinin hukuka uygun gerçekleştirilebilmesi için işleme faaliyeti şu üç unsuru her halde sağlar:

      Kişisel veriler ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü yerine getirildikten sonra ilgili kişinin açık rızası alınarak işlenebilir. Açık rıza KVK Kanunu düzenlemelerine uygun olarak alınır. KVK Kanunu kapsamında açık rıza alınmaksızın kişisel veri işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenir.

      Açık rıza alınmaksızın kişisel veriler şu hallerde işlenebilir (m.5/2):


       

      Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

      Derneğimiz kanunların açıkça öngördüğü hallerde kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını almadan işlemektedir.

      Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Zorunlu Olması

       

       

       

       

      Derneğimiz rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verileri açık rıza almadan işlemektedir.

      Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

       

      Derneğimiz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda, hayatın olağan akışı gereği, bu amaçla sınırlı olmak üzere ilgili kişinin kişisel verilerini açık rıza almadan işlemektedir.

      Derneğimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

      Derneğimiz veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu olduğu hallerde ilgili kişinin kişisel verilerini açık rıza almadan işlemektedir.

      İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

      Derneğimiz; ilgili kişilerin kendileri tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verilerini alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işleyebilir.

      Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

      Derneğimiz hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ilgili kişilerin kişisel verilerini açık rıza almadan işlemektedir.

      Kişisel Veri Sahiplerinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Şirketimiz Tarafından Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

      Derneğimiz ilgili kişilerin temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyebilir. Derneğimiz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Derneğimiz ile ilgili kişilerin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Meşru menfaatten kasıt; meşru, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğü ile yarışabilecek düzeyde etkin, belirli ve hali hazırda mevcut olan bir menfaattir. Derneğimiz ilgili kişilerin haklarına zarar gelmemesi için ek koruyucu tedbirler almaktadır. Derneğimiz in menfaati ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri arasında makul bir denge sağlanmaktadır.


       


       


       


       

      • 6- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

       • Genel ilkelere uygun olma,

       • Veri işleme şartlarından birine dayanma,

       • İlgili kişiyi aydınlatma.

       Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken Kurul tarafından belirlenen önlemler alınır.


        

       • 7- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI


         

        Derneğimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, varsa Dernek temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahiplerinin sahip olduğu hakları açıklığa kavuşturmaktadır.


         

        • 8- DERNEĞİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ


          

         Derneğimiz, m.5/2’de sayılan işleme şartlarından birine dayanmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasını alarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. M.5/2’de yer alan şartlardan biri varken ilgili kişiden asla açık rıza almamakta ve böylece ilgili kişiyi yanıltmaktan kaçınmaktadır.

         Kişisel veriler açık rıza şartına dayanılarak da işlense Dernek aydınlatma yükümlülüğünü her halde yerine getirir; açık rıza alınması ve aydınlatma yapılması süreçlerini birbirinden ayrı süreçler olarak yürütür.

         Açık rıza yazılı/basılı veya elektronik ortamda bulunan açık rıza metinleri aracılığıyla alınır.


          

         • 9- AÇIK RIZA ALINMASI


           

          Derneğimiz Kanun uyarınca kişisel verileri güvenli bir şekilde saklamak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri alır. Söz konusu idari ve teknik tedbirler Derneğimiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.

          Derneğimiz Kanun ve sair mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmesini teminen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uyum faaliyetlerini düzenli olarak yürütmektedir.

          Derneğimiz ilgili veri sorumluları ve veri işleyenlerin, sahip oldukları kişisel verileri Kanun ve Politika hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamaları ve işleme amacı dışında kullanmamaları için teknolojik imkan ve uygulama maliyetlerine göre gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alır. Bu bağlamda Kanun ve Politika hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürütülür, ilgili çalışanların işe alınma süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik sözleşmeleri imzalatılır, diğer veri sorumlusu ve veri işleyenlere gizlilik ve taahhüt sözleşmeleri imzalatılır.

          Derneğimiz tarafından işlenen kişisel verilerin kanuna uygun olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Derneğimiz bu durumun KVK Kurulunca belirlenen süreler dahilinde ilgili kişiye ve KVK Kuruluna bildirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum KVK Kurulunun internet sitesinde ya da KVK Kurulu tarafından uygun görülecek başka bir yöntemle ilan edilir.

          Derneğimiz ilgili kişilerin Politika ve Kanun’un uygulanması ile ilgili tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.

          Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Derneğimiz özel nitelikli kişisel verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte veriler olmalarının farkında olup bu sebeple hukuka uygun olarak işlenen bu tür kişisel verilerin korunması için Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri hassasiyetle alır.


           

          • 10- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR


            

           Derneğimiz, kişisel verilerini elinde bulundurduğu ilgili kişinin aşağıda belirtilen kendisiyle ilgili taleplerine KVKK düzenlemelerine uygun şekilde cevap verir:


            

           • 11- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

            • Dernek tarafından kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            • Kişisel verinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

            • Dernek tarafından düzeltme ve imha işlemleri yapılmışsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            • Kişisel verilerin işlenme sebepleri ortadan kalktığında şirket tarafından kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme

            • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle ilgili kişinin zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


             

            Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

            Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

            Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

            Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

            Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

            Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

            Bu Politika ve Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

            Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

            İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

            Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

            Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


             

            • 12- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KISMEN VEYA TAMAMEN İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER


              

             Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular internet sitemizde [email protected] yer alan ilgili kişi başvuru formu doldurularak “UNICEF Türkiye Milli Komitesi Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs 2.Cadde 3.Sokak 06800 Bilkent Ankara ” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

             Talepler ve başvurular Derneğimize daha önce bildirilen ve Derneğimizin sisteminde kayıtlı bulunan ilgili kişiye ait bir elektronik posta adresi varsa adresine de gönderilebilir.

             Talep ve başvurularda,

             > Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

             > Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

             > Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

             > Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

             > Talep konusu,

             bulunması zorunludur.

             Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir

             Derneğimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

             Derneğimiz kendisine iletilen talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Derneğimiz gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Derneğimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

             Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.


              

             • 13- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMASI VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU


               

              Derneğimiz, üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye KVK düzenlemelerine uygun şekilde kişisel veri aktarabilir.

              Bu durumda Derneğimiz kişisel verileri aktardığı üçüncü kişilerin de bu politikaya uymasını sağlar.

              Üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir.


               

              • 14- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ


                

               Kişisel veriler KVKK m.5/2 ve özel nitelikli kişisel veriler m.6/3’te belirtilen istisnai hallerde açık rıza alınmaksızın ve bunların dışındaki hallerde açık rıza alınmak şartıyla Türkiye içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

               Bu aktarımın KVKK’ya uygun olmasını sağlamaktan şirket çalışanları ve veri sorumlusu temsilcisi müteselsilen sorumludur.


                

               • 15- TÜRKİYE İÇİNDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİ AKTARIMI


                 

                Kişisel veriler açık rıza alınmak şartıyla yurt dışına aktarılabilir.

                Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen istisnai hallerde, veri aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunması halinde (Yeterli koruma bulunan ülkeler Kurul tarafından ilan edilir.) kişisel veri açık rıza alınmaksızın yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

                Veri aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunmaması halinde Derneğimiz ve veri aktarılacak ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı taahhüt etmesi ve Kurul’dan izin alınması halinde kişisel veri açık rıza alınmaksızın yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

                Bu aktarımın KVKK’ya uygun olmasını sağlamaktan Dernek çalışanları ve veri sorumlusu temsilcisi müteselsilen sorumludur.


                 

                • 16- YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI


                  

                 6698 sayılı Kanun’a göre bu kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Dernek tarafından kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

                 Silme, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirme işlemidir.

                 Yok etme, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirme işlemidir

                 Anonim hale getirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirme işlemidir.

                 Diğer kanunlarda kişisel verilerin imhasına ilişkin yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Derneğimiz, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olduğu kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.


                  

                 • 17- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ


                   

                  Derneğimiz, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler Derneğimiz in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak, o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmakta, daha sonra periyodik imha süreleri çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


                   

                  • 18- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI


                    

                   Derneğimiz mevzuata uyumu ve veri güvenliğinin tesisi ve alınan tedbirlerin düzenliliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.


                    

                   • 19- DENETİM


                     

                    Derneğimiz tarafından düzenlenerek 06/Kasım/2020 tarihinde yürürlüğe giren Politika, ilgili kişilerin ulaşabileceği herhangi bir mecrada yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulur.

                    Derneğimiz tarafından gerekli görüldüğü hallerde işbu politika Yönetim Kurulunun onayıyla değiştirilebilir.

                    Politika değiştirilse dahi eski hali geçerli olduğu tarih aralığı belirtilerek muhafaza edilir.


                     

                    Prof. Dr. M. Tezer KUTLUK

                    UNICEF TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

                    BAŞKAN

                    • 20- POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE GÜNCEL TUTULMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER