Aşırı Yoksulluk Çocukların Omuzuna Yük

UNICEF | her çocuk için

Yeni bir analiz, COVID-19 nedeniyle kaybedilen üç yılla birlikte, dünya çapında 333 milyon çocuğun günde 2,15 ABD dolarından daha az bir gelirle yaşamını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

NEW YORK/WASHINGTON, 13 Eylül 2023 – UNICEF ve Dünya Bankası’nın bugün açıkladığı yeni analize göre, dünya çapında tahminen 333 milyon çocuk, diğer bir deyişle her 6 çocuktan 1’i aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Uluslararası Yoksulluk Sınırlarına Göre Çocukların Parasal Yoksulluğuna ilişkin Küresel Eğilimler (Global Trends in Child Monetary Poverty According to International Poverty Linesbaşlıklı analiz, aşırı çocuk yoksulluğu eğilimlerini ilk kez inceliyor. 2013-2022 yılları arasında günde 2,15 ABD dolarının altında gelirle yaşayan çocukların sayısının 383 milyondan 333 milyona (yüzde 13) gerilemesine rağmen, araştırma COVID-19’un ekonomik etkisinin üç yıllık ilerleme kaybına neden olduğunu gösteriyor. Diğer bir deyişle COVID-19 döneminde, tahmin edilenden 30 milyon daha az çocuğa ulaşılmış oluyor.  

Küresel liderler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) kapsamındaki hedeflere ulaşmak için öngörülen yarı süreyi ve diğer gündem maddelerini tartışmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üst Düzey Toplantılar Haftası’nda (18-22 Eylül) bir araya gelecek. Onun öncesinde yayınlanan analizde ise şu uyarıda bulunuldu: Mevcut azalma oranlarıyla, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılına kadar aşırı çocuk yoksulluğunu sona erdirme hedefine ulaşamayacak.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, “Yedi yıl önce dünya, aşırı çocuk yoksulluğunun 2030 yılına kadar sona erdirileceğine dair bir söz verdi. İlerleme kaydettik ve doğru yatırımlar ve irade ile milyonlarca çocuğu yoksulluğun kısır döngüsünden kurtarmanın bir yolu olduğunu gördük. Ancak COVID-19’un etkilerinden, çatışmalardan, iklim değişikliğinden ve ekonomik şoklardan kaynaklanan krizler, bu ilerlemeyi durdurdu ve milyonlarca çocuğu aşırı yoksullukla karşı karşıya bıraktı. Artık bu çocukları yüzüstü bırakamayız. Çocuk yoksulluğunu sona erdirmek bir politika tercihidir. Aşırı yoksulluğun temel nedenlerini ele alırken, tüm çocukların eğitim, beslenme, sağlık ve sosyal koruma da dahil olmak üzere temel hizmetlere erişimini sağlamak için çabalar iki katına çıkarılmalıdır” dedi.

Rapora göre Sahra Altı Afrika, yüzde 40 ile aşırı yoksulluk içinde yaşayan çocukların en fazla olduğu yer ve 2013’te yüzde 54,8 olan oranın 2022’de yüzde 71,1’e yükselmesi, son on yıldaki en büyük pay artışını oluşturuyor. Bu keskin artışın sebepleri; hızlı nüfus artışı, sınırlı sosyal koruma tedbirleri ve COVID-19, çatışmalar ve iklimle ilgili afetler gibi zorlu küresel eğilimler oldu. Öte yandan Orta Doğu ve Kuzey Afrika hariç dünyadaki diğer tüm bölgelerde aşırı yoksulluk oranlarında istikrarlı bir düşüş görüldü.

Çocuklar, küresel nüfusun yalnızca üçte birini oluşturmalarına rağmen, aşırı yoksul koşullarda yaşayanların yüzde 50’sinden fazlasını teşkil ediyor. Çocukların, hayatta kalmak ve gelişmek için ihtiyaç duydukları gıda, hijyen, barınma, sağlık hizmetleri ve eğitimden yoksun, aşırı yoksulluk içindeki hanelerde yaşama olasılığı yetişkinlere göre iki kat daha fazla (yüzde 15,8’e karşılık yüzde 6,6).

Dünya Bankası Yoksulluk ve Hakkaniyet Küresel Direktörü Luis-Felipe Lopez-Calva, “333 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı, yalnızca temel ihtiyaçlardan değil aynı zamanda onur, fırsat ve umuttan da yoksun olduğu bir dünya kesinlikle kabul edilemez. Tüm çocukların kaliteli eğitim, beslenme, sağlık, sosyal koruma, emniyet ve güvenliğe adil erişim vasıtasıyla yoksulluktan kurtulmalarını sağlayacak açık bir yolun olması, her zamankinden daha kritik. Bu rapor, yoksullukla ve eşitsizlikle mücadelede kaybedecek zamanımızın olmadığının ve bu çabalarımızda çocukların ön planda olması gerektiğinin net bir hatırlatıcısı olmalıdır” dedi.

En dezavantajlı koşullardaki çocuklar (örneğin; kırsal kesimlerdeki hanelerde veya ailenin geçimini sağlayan kişinin çok az eğitim aldığı ya da hiç eğitim almadığı hanelerde yaşayan çocuklar), aşırı yoksulluktan kayda değer ölçüde daha fazla etkileniyor. Rapora göre, çatışmalardan etkilenen ve dezavantajlı ülkelerde tahminen her 3 çocuktan 1’i aşırı yoksul hanelerde yaşarken, kırılgan koşullarda olmayan ülkelerde bu oran 10 çocuktan 1’ini oluşturuyor.

UNICEF ve Dünya Bankası, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve salgının etkilerini dengelemek için hükümetlere ve ortaklara aşağıdaki hususların yerine getirilmesi konusunda çağrıda bulunuyor:

 

  • Alt orta ve düşük gelirli ülkelerde ve kırılgan bağlamlarda aşırı yoksulluk içinde yaşayan çocukların sürekli odakta olmasını sağlamak.
  • Aşırı yoksul hanelerde yaşayan çocuklara ulaşmak için sosyal koruma kapsamının genişletilmesi de dahil olmak üzere, çocuk yoksulluğuyla mücadeleyi amaçlayan gündemlere öncelik vermek.
  • Büyük hanelere, küçük çocukları olanlara ve kırsal kesimde yaşayanlara ulaşmak için kamu politikası portföyleri tasarlamak. Erken çocukluk dönemine yatırımın; yoksulluğun nesiller arası kalıcılığını kırmanın en etkili yollarından biri olduğu, bireylere, ailelere ve toplumlara olumlu getiriler sağladığı kanıtlanmıştır.
  • Çocuk yoksulluğunun azaltılmasında kanıtlanmış etkili bir tedbir olan evrensel çocuk yardımlarına erişimi arttırmak.
  • Engellilik ve cinsiyete özgü ihtiyaçları dikkate alarak kapsayıcı sosyal koruma programları tasarlamak.

UNICEF'in düzenli bağışçıları arasına katıldığında, dünyadaki dezavantajlı çocuklar için fark yaratmamızı desteklersin. Haydi bize katıl. heart

© UNICEF/UNI427538/Abdou

###
Editörlere notlar

Uluslararası Yoksulluk Sınırlarına Göre Çocukların Parasal Yoksulluğuna ilişkin Küresel Eğilimler analizi, çocuk yoksulluğunu incelemek için 2020’de gerçekleştirilen benzer bir çalışmaya dayanmaktadır. Analiz, 2019’u baz alarak Küresel İzleme Veritabanının (GMD) 2022 bahar versiyonunda yer alan 147 ülkeden 10,4 milyon kişiye ilişkin kayıtları içermektedir. GMD, Dünya Bankası’nın Yoksulluk ve Hakkaniyet Küresel Uygulaması’nın Hedeflere Yönelik Veri grubunun bir araya getirdiği ve küresel olarak uyumlaştırılmış hane halkı anketi verilerinin bir derlemesidir.


2020, 2021 ve 2022 için yoksulluk tahminleri “anlık tahminlerdir”; diğer bir deyişle, tüm hanelerin yüzde cinsinden eşit tüketim artışı yaşadığı varsayılarak, hane halkı gelirlerini tahmin etmek üzere gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme oranları kullanılmıştır.

Uluslararası yoksulluk sınırları 2022’de güncellenmiştir. Buna göre üç yoksulluk sınırı şöyledir: 2,15 ABD doları (aşırı yoksulluk), 3,65 ABD doları (alt-orta gelir) ve 6,85 ABD doları (üst-orta gelir). Dünya çapında yaklaşık 333 milyon çocuk günde 2,15 ABD dolarından daha az bir gelirle hayatını devam ettirirken, 829 milyon çocuk 3,65 ABD doları olan yoksulluk sınırının altında ve 1,43 milyar çocuk da günde 6,85 ABD dolarından daha az gelirle yaşıyor.