Çocukların en az üçte biri uzaktan eğitime katılamıyor

UNICEF | her çocuk için

UNICEF tarafından yayınlanan yeni rapora göre, dünyadaki çocukların en az üçte biri, Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından uygulanan uzaktan eğitime erişim sağlayamıyor

UNICEF'in yürüttüğü Her Çocuk için Hayalim [Reimagine] kampanyası; dijital uçurumun kapanması için acil yatırımların yapılması, her çocuğun uzaktan eğitime erişimi ve okulların güvenli şekilde yeniden açılmasına öncelik verilmesi için çağrıda bulunuyor

NEW YORK, 27 Ağustos 2020 – Dünyanın pek çok farklı ülkesi “okula geri dönüş” planlarını hayata geçirmek için yoğun çalışmalar sürdürürken UNICEF tarafından bugün yayınlanan bir rapora göre dünyada okul çağındaki çocukların en az üçte biri, diğer bir deyişle 463 milyon çocuk, Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından uygulanan uzaktan eğitime erişim sağlayamadı.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore konu hakkında “Koronavirüs salgını nedeniyle okulları kapanan en az 463 milyon çocuk için uzaktan eğitim diye bir kavram yok. Aylar boyunca eğitimi kesintiye uğrayan çocuk sayısı bu alanda başlı başına bir acil durum teşkil ediyor. Bu durumun ekonomi ve toplum üzerinde yol açacağı olumsuz etkiler önümüzdeki yıllarda hissedilecektir” dedi.  

Ülke çapında ve yerelde uygulanan karantina önlemleri kapsamında yaklaşık 1,5 milyar çocuk okulların kapanmasından etkilendi. Konu hakkında hazırlanan Uzaktan Eğitimde Erişilebilirlik Raporunda uzaktan eğitimin beraberinde getirdiği kısıtlamalara yer veriliyor, uzaktan eğitime erişimde karşılaşılan büyük eşitsizlikler ele alınıyor.

Raporda, dünya genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların uzaktan eğitimlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları ev içi teknolojik imkân ve araçlara erişimi konusunda gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına yer veriliyor. Dünya çapında geçerliliği olan söz konusu araştırma 100 ülkeden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında televizyon, radyo ve internete erişim ile okulların kapandığı dönemde bu platformlar aracılığıyla müfredatın sunulup sunulmadığına dair veriler toplandı.

Raporda sunulan istatistiki veriler, okulların kapalı olduğu dönemde uzaktan eğitime erişime dair kaygı uyandıran bir tablo çiziyor. Bununla birlikte UNICEF, gerçekte durumun çok daha vahim olabileceği yönünde uyarıda bulunuyor. Raporda; uzaktan eğitim için gerekli teknoloji ve araç gereçlerin evde mevcut olduğu hallerde dahi çocukların bazı durumlarda bu platformlar aracılığıyla eğitimlerini sürdürmelerinin mümkün olamayabileceği belirtiliyor. Bu durumlar arasında ; haneiçi sorumluluklarını yerine getirmek durumunda kalmak, çalışmaya zorlanmak, öğrenmeyi desteklemeyen bir ev içi ortamının bulunması, çevrimiçi olarak ya da TV yayını aracılığıyla sunulan müfredatın uygulanması için gerekli desteğin bulunmayışı vb yer alıyor.

Rapora göre bölgeler arasında ciddi bir eşitsizlik söz konusu. Bu durumdan en fazla Sahra Altı Afrika’da yaşayan okul çağındaki çocukların etkilendiği, öğrencilerin yarısına uzaktan eğitim araçları ile erişmenin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Bölge

Uzaktan eğitime erişimi olmayan çocukların asgari oranı (%) 

Uzaktan eğitime erişimi olmayan asgari çocuk sayısı 

Doğu ve Güney Afrika

%49 

67 milyon 

Batı ve Orta Afrika

%48 

54 milyon 

Doğu Asya ve Pasifik

%20 

80 milyon 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

%40 

37 milyon 

Güney Asya 

%38 

147 milyon 

Doğu Avrupa ve Orta Asya

%34

25 milyon 

Latin Amerika ve Karayipler

%9 

13 milyon 

Dünya Geneli

%31 

463 milyon 

 

Rapora göre en yoksul hanelerde ve kırsalda yaşayan okul çağındaki çocuklar, okulların kapanması nedeniyle eğitimden uzak kalma ihtimali en yüksek olan grubu oluşturuyor. Dünya genelinde en yoksul hanehalkına mensup okul çağındaki çocukların %72’si canlı olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitime erişim sağlayamıyor. Üst ve orta gelirin hâkim olduğu ülkelerde en yoksul hanehalkına mensup ve uzaktan eğitime erişim sağlayamayan okul çağındaki çocukların oranı %86’ya kadar çıkabiliyor. Dünya genelinde kırsal bölgelerde yaşayan okul çağındaki çocukların dörtte üçü canlı olarak sunulan uzaktan eğitim imkanlarına erişim sağlayamıyor.

Raporda farklı yaş gruplarına göre uzaktan eğitime erişim oranları ele alınırken, en küçük yaştaki çocukların, hayatlarının en önemli öğrenme ve gelişim evrelerinde olmalarına rağmen, uzaktan eğitime en fazla erişim sağlayamayan grup olduğu belirtiliyor: 

► Küçük çocuklara yönelik çevrimiçi eğitimin beraberinde getirdiği güçlükler ve kısıtlamalar, bu eğitim kategorisine ait uzaktan eğitim programlarının olmayışı, uzaktan eğitimin sürdürülmesi için gerekli ev içi teknolojik imkanların bulunmayışı gibi nedenlerle ilkokul öncesi çağdaki çocukların yaklaşık %70’ine (120 milyon çocuk) erişim sağlanamamıştır.

► İlkokul çağındaki çocukların en az %29’una, bir başka deyişle 217 milyon öğrenciye, uzaktan eğitimle ulaşılamamıştır. Ortaokul yaş grubundaki öğrencilerin en az %24’üne (78 milyon öğrenci) erişim sağlanamamıştır.  

► 48 milyon lise öğrencisinin (%18) ise teknolojik imkanları olmaması sebebiyle uzaktan eğitime erişim sağlayamayan en küçük grubu oluşturduğu belirtilmektedir.

 

UNICEF, karantina tedbirlerinin gevşetilmeye başlamasının ardından okulların güvenli bir şekilde yeniden açılabilmesine öncelik vermeleri için hükümetleri destekliyor. Okulların açılmasının mümkün olmadığı durumlarda UNICEF, hükümetlere birtakım tavsiyelerde de bulunuyor. Bunlar arasında eğitimin sürekliliğini sağlamak için okulların yeniden açılmasına yönelik planların içerisine ‘kayıp’ öğrenme deneyimlerini telafi edecek eğitim programlarının dahil edilmesi de bulunuyor.  Okulların yeniden açılmasına ilişkin politikalar ve uygulamalar; uzaktan eğitim de dahil olmak üzere her türlü eğitime erişimi, bilhassa da toplumun ötekileştirilmiş kesimlerine erişimi sağlayacak tedbirleri de içermelidir. Eğitim sistemlerinin gelecekte baş gösterebilecek krizlere hazırlıklı olacak şekilde düzenlenmesi ve uyumlaştırılması elzemdir.

UNICEF tarafından UNESCO, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM Dünya Gıda Programı ve Dünya Bankası ile ortaklaşa hazırlanan Okulların Yeniden Açılmasına Dair Çerçeve hem ulusal hem de yerel yönetimlere uygulamaya yönelik rehber ilkeler sunuyor. Rehber ilkelerde; politikaların reformu, finansman ihtiyaçları, güvenli uygulamalar, telafi eğitimi, refah ve koruma, toplumda en çok ötekileştirilen çocuklara erişim gibi konulara yer veriliyor.

UNICEF; Koronavirüs salgınının çocuklar, özellikle de toplumun en yoksul ve en savunmasız kesimlerinde yaşayan çocuklar için sürekli bir kriz haline dönüşmesini engellemeyi hedefleyen Her Çocuk için Hayalim [Reimagine] kampanyası kapsamında dijital uçurumu kapatmaya yönelik acil yatırımların gerçekleştirilmesi, uzaktan eğitim aracılığıyla her çocuğa erişim sağlanması ve en önemlisi de okulların güvenli bir biçimde yeniden açılmasına öncelik verilmesi için çağrıda bulunmaktadır.

### 

Editörlere Notlar: 

Araştırma kapsamında faydalanılan bulgular UNESCO, UNICEF ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa hazırlanan Koronavirüs Salgınında Okulların Kapanması Nedeniyle Gerçekleştirilen Ulusal Eğitim Müdahaleleri Araştırmasından elde edilmiştir. TV yayını ya da internet üzerinden uzaktan eğitime ulaşan muhtemel çocuk sayısı belirlenirken hanede TV, radyo ve internet gibi imkanların çocuklar tarafından kullanılıp kullanılmadığına değil, bu imkanların hanede mevcut olup olmadığına bakılmıştır. Dolayısıyla “uzaktan eğitime erişim sağlamış olması muhtemel” çocuk sayısı, “gerçekten erişimi sağlanan” çocuk sayısına dair yürütülen tahminlerden ibarettir. Güvenilir verilerin eksikliği nedeniyle basılı kaynaklar dikkate alınmamıştır.

Araştırma, okul dışı kalmış çocukları kapsamamaktadır. Okul dışı kalmış çocuklara dair güncel verilere ulaşmak için lütfen https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-12/SOWC-2019.pdf adresini ziyaret ediniz.  

Multimedya içeriğe buradan erişebilirsiniz.

 

heart UNICEF'in Koronavirüsüne karşı aileleri ve çocukları desteklemek için yaptığı acil durum çalışmasına bağış yap.